Roboty drogowe i budowlaneNasza działalność w tym zakresie obejmuje :

● Wszelkie roboty ziemne (makroniwelacje, budowa kanałów, zbiorników, wałów etc.)
● Budowa obiektów przemysłowych i budownictwo mieszkaniowe
● Budowa dróg, placów, parkingów i terenów zielonych
● Wykonywanie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych oraz trakcyjnych sieci kolejowych oraz linii energetycznych
● Budowa, eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów oraz terenów zdegradowanych

Kompleksowo zajmujemy się prowadzeniem wszelkiego rodzaju prac o charakterze ogólnobudowlanym i drogowym . Na swoim koncie mamy zarówno realizację zadań polegających na wznoszeniu budynków wielorodzinnych jak i prowadzeniu robót budowlanych polegających na gruntowej renowacji mostów i wiaduktów.

Wykonaliśmy ponad 100 000 m2 dróg, parkingów i ciągów komunikacyjnych dla wielu wymagających Klientów. Na przełomie lat zdobyliśmy także ogromne doświadczenie w zakresie wykonywania prac zbrojeniowych i żelbetowych oraz wszelkich prac ziemnych takich jak niwelacje czy uzbrojenie terenu.

Nasze wybrane realizacje z tego zakresu obejmują :

● Place i ciągi komunikacyjne z nawierzchnią asfaltobetonową (34 tys. m2) dla BTS Dachkeramik w Kunicach k. Legnicy
● Place komunikacyjne z kostki polbrukowej (20 tys. m2) dla fabryki autobusów Volvo we Wrocławiu
● Uzbrojenie terenów, drogi, place i remonty obiektów przemysłowych Zakładów Chemicznych „Wizów” SA w Bolesławcu
● Budynki mieszkalne dla SM „KOŁO” w Warszawie
● Remont generalny kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą w Lubinie
● Sieci sanitarne, kolektor tłoczny i przepompownię dla oczyszczalni ścieków w Węglińcu
● Stację przeładunkową odpadów komunalnych w Bolesławcu
● Kanalizację sanitarną, deszczową, wody pitnej i przemysłowej oraz linie energetyczne,
drogi, chodniki i zieleń na budowie elektrociepłowni dla Polish Energy Partners w Warszawie
● Wykonawstwo w zakresie budowy Zakładu Produkcji Kwasu Fosforowego na terenie Zakładów Chemicznych „WIZÓW” S.A. w Bolesławcu.
Powrót do menu